บริหารธุรกิจ

Business Administrationบริหารธุรกิจ

หลักการและเหตุผล

คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นแบบอย่างที่ดี ได้ฝึกการคิดจากทฤษฎีที่หลากหลาย สามารถนำความคิดสร้างสรรค์สร้างวิสัยทัศน์ และผสมผสานความรู้สากล กับภูมปัญญาไทย เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ที่หลากหลาย
 
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program
 
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)     : บริหารธุรกิจบัณฑิต
ชื่อย่อ  (ภาษาไทย)     : บธ.บ.
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Business Administration
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)  : B.B.A.

รายละเอียดวิชา
หมวดวิชา หน่วยกิต
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
   1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ 9
   1.2 กลุ่มวิชาภาษา 15
   1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6
2.หมวดวิชาเฉพาะ 8
  2.1) กลุ่มวิชาแกน   33
  2.2) กลุ่มวิชาเอก     36
  2.3) กลุ่มวิชาเอกเลือกในสาขา  15
3. หมวดวิชาเลือกเสรี        6
รวม        120
   
คุณสมบัติผู้สมัคร
  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด หรือ
  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า สำหรับการศึกษาต่อจากระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือระดับอนุปริญญา(โดยให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรื่องหลักเกณฑ์การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต สำหรับหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2533 ที่สอดคล้องกับเกณฑ์ของ สกอ.)
  • ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย ไม่เคยถูกศาลพิพากษาถึงขั้นจำคุก หรืออยู่ในระหว่างคดีอาญา
  • มีสภาพร่างกายและจิตใจปกติ ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง
  • มีภูมิลำเนาที่ทางสถาบันติดต่อได้ตลอดเวลา
โอกาสด้านการประกอบอาชีพ
  • อาจารย์ ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการทหาร ปลัดอำเภอ
  • ผู้ตรวจสอบบัญชี พนักงานบัญชี
  • พนักงานบริษัท ประกอบธุรกิจส่วนตัว
  • สมาชิกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
  • เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล

Please publish modules in offcanvas position.