ประชาสัมพันธ์

สำนักบริหารทรัพย์สิน

JUL, 2017

JAN, 2017

  • โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในการจ้างคนงาน คนพิการ การช่วยเหลือคนพิการในสถานประกอบการ
  • ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม เรื่อง "ขั้นตอนการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ภ.พ.30 และ ภ.ง.ด.1,3, 53 ผ่านอินเดอร์เน็ต"

  • บุคลากรเข้าร่วมอบรม เรื่อง ขั้นตอนการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี

กิจกรรม