กาญจนบุรีและบุรีรัมย์

สำนักบริหารทรัพย์สิน

อาจารย์ จุฬาภรณ์ ม่วงดิษฐ์
ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้อำนวยสํานักบริหารทรัพย์สินวิทยาเขตกาญจนบุรีและบุรีรัมย์

ผู้อำนวยสํานักบริหารทรัพย์สินวิทยาเขตกาญจนบุรีและบุรีรัมย์

ประสบการณ์การทำงาน

วิทยาเขตกาญจนบุรีย์

ส่วนงานอาคารสถานที่

นางสาวน้ำผึ้ง ดีวัน
นางพอง คงอาจหาญ
นางสาวจินตนา ต้นเนียม
นางพะเยาว์ สายเพ็ชร
นางสาวสมควร ยางงาม
นางสาวกันรยา อ่ำอ่อน
นางสาวธัญดา ยี่สง
นางสาวนุชจรี ศรีภุมมา
นางนงค์นุช ปทุมสูติ
นางทองพูม ปทุมสูติ
นางสาวโสภา บุตตาเลิศ
นางน้ำเงิน สายเพ็ชร
นางสาวธนาธิป สาระสาลิน
นางสุพิศ เชื้อโพล้ง
นางกัลยา แป้นเพ็ชร
นางสาววันทำ หวานฉ่ำ

ส่วนงานซ่อมบำรุง

นายเอกชัย นาคเขียน
นายปฐมพงษ์ ใคร่ครวญ
นายเอกสิทธิ์ แผนสมบูรณ์
นายอโนชา จันทร์คำ
นายคมกริช ปทุมสูตร
นายเกรียงไกร เปี่ยมสะอาด
นายบัณฑิต ห้าวหาญ
นายสุรัตน์ ศรีวงษ์ศิริโชติ
นายสุรัตน์ ศรีวงษ์ศิริโชติ
นายวัฒนา โลหิต
นายวีระ กัญญะวงหา
นางสาวอารีย์ นาคเขียน

ส่วนงานรักษาความปลอดภัย

ส่วนงานจัดซื้อและพัสดุ

นางสาวพจมาน แสงนาฝาย
หัวหน้าส่วนงานพัสดุ
นางสาวลดาวรรณ สระทองหมาย
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาววาริศา อินทรโชติ
ห้วหน้าส่วนงานจัดซื้อ
นางสาวชลธิชา คีรีวัน
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
นางสาวสุพรรณรัตน์ วงษ์สกุลดี
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

วิทยาเขตบุรีรัมย์