บุคลากร-เจ้าหน้าที่

สำนักบริหารทรัพย์สิน

วัชรพล

อาจารย์อุดม สมบูรณ์ผลผู้อำนวยการวิทยาเขตวัชรพล
นางสาวนวพร งามขำหัวหน้าส่วนงานจัดซื้อและพัสดุ
นายนภสินธุ์ กุลปัญญาเจ้าหน้าที่อาคารสถานที่และซ่อมบำรุง
นางธรณินทร์ อะเวราเจ้าหน้าที่อาคารสถานที่
นางสาวมัณฑนา ชิตกูลเจ้าหน้าที่ธุรการ
งานหอพักและยานพาหนะ
นางวรรณประภา สิงห์สาครเจ้าหน้าที่ธุรการ
งานหอพัก