ผลงานวิจัย
Research

   ความหมาย...การวิจัย

การวิจัย  คือ  การศึกษาค้นคว้าอย่างมีระเบียบ เพื่อแสวงหาคำตอบสำหรับปัญหาหรือคำถามการวิจัยที่กำหนดไว้หรือเพื่อแสวงหาความรู้ใหม่   ซึ่งทำให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ ด้วยกระบวนการอันเป็นที่ยอมรับในวิทยาการแต่ละสาขาซึ่งในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้ว นิยมใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพราะเชื่อว่าวิธีการนี้จะมีความถูกต้องและเชื่อถือได้มากที่สุด

  การวิจัย   คือ  กระบวนการค้นคว้าหาความรู้ที่เชื่อถือได้ โดยมีลักษณะ ดังนี้

  1. เป็นกระบวนการที่มีระบบ แบบแผน
  2. มีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนและชัดเจน
  3. ดำเนินการศึกษาค้นคว้าอย่างรอบคอบ ไม่ลำเอียงมีหลักเหตุผล
  4. บันทึกและรายงานผลออกมาอย่างระวัง