ปริญญาเอก

Graduate School

ทำไมต้องเรียน "ปริญญาเอก" กับเรา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

Graduate School of Western University

ทำไม่ต้องเรียน หลักสูตรปริญญาเอกที่นี่ ?  

จุดเด่นหลักหสูตรปริญญาเอก..รายวิชาจำนวนน้อยมีความเข้มข้นในเนื้อหา อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์ คุณวุฒิและคุณสมบัติตามที่เกณฑ์ที่กระทรวงอุดมศึกษาฯ กำหนด รวมทั้งอาจารย์ที่ปรึกิษาให้การดูแลนิสิตอย่างใกล้ชิด ติดต่อได้สะดวกพร้อมให้คำแนะนำตลอด และสามารถควบคุมกระบวนการให้นิสิตสำเร็จการศึกษาได้ภายใน 3 ปี
  • หลักสูตรได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง
  • หลักสูตรมีคุณภาพและบทความวิจัยจากดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร TCI  ฐาน1 100%
  • กระบวนการเรียน นิสิตสามารสำเร็จการศึกษา ปีละ ไม่น้อยกว่า 80% 
  • อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจำหลักสูตร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์และงานวิจัยจำนวนมาก พร้อมให้คำแนะนำ
  • นิสิตส่วนใหญ่เป็นผู้บริหาร หน่วยงานราชการและเอกชน เจ้าของกิจการ อาจารย์ และนักวิชาการอิสระ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา

ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการรับรอง รายละเอียดเพิ่มเติม

ปฏิทินการรับสมัคร

  • ภาคการศึกษาที่ 1/63 1มิ.ย.-31 ก.ค.63
  • ภาคการศึกษาที่ 2/63 1พ.ย.- 31 ธ.ค.63
  • ภาคการศึกษาฤดูร้อน/63 1เม.ย.- 31 พ.ค.64

Contact Graduate School

Information
อาจารย์วิภากร ธนโชคเดชจร (อ.จ๋า) 087-832-7799
อาจารย์จินตาภา บัวอุไร (อ.เมย์) 080-0898617
Call :02-5635252 
www.western.ac.th
 
Address
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (วิทยาเขตวัชรพล)
เลขที 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ 02-563-5252 
เพิ่มเพื่อน

Please publish modules in offcanvas position.