หลักสูตรประกาศนียบัตร

Certificate of Practical Nursing

About us
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
เปิดรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตร 1 ปี 2 ภาคการศึกษา สามารถแบ่งชำระค่าการศึกษาได้ 2ครั้ง 

โอกาสในการประกอบอาชีพที่มากมาย

 •  ผู้ช่วยพยาบาลในโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน
 • ศูนย์บริการช่วยเหลือผู้ป่วย
 • ศูนย์กายภาพบำบัด สถานเลี้ยงเด็ก
 • ผู้ช่วยศูนย์บริการเสริมความงาม
 • ผู้ช่วยคลินิก
 • ผู้ช่วยศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และอื่นๆ อีกมากมาย

OUR ACHIEVEMENT

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ของเรา เปิดสอนทั้งหมด 3 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตวัชรพล กาญจนบุรี และบุรีรัมย์ มีจำนวนผู้เข้าเรียนกว่า 200 ราย โดยเริ่มเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา
วิทยาเขตวัชรพล
0
วิทยาเขตกาญจนบุรี
0
วิทยาเขตบุรีรัมย์
0
STUDENTS
0
About us

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ปัจจุบันผู้ช่วยพยาบาลมีส่วนสำคัญอย่างมากในการปฏิบัติงานด้านการพยาบาล ซึ่งในปัจจุบันบุคลากรด้านนี้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของหน่วยงานเอกชนและภาครัฐ ประกอบกับทางรัฐบาลให้มีการผลิตพยาบาลให้เพิ่มขึ้น ทางมหาวิทยาลัยฯ เล็งเห็นความสำคัญในสายงานด้านนี้ จึงเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล วิทยาเขตกาญจนบุรี และวิทยาเขตบุรีรัมย์

ข้อมูลหลักสูตร

สถานศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล,วิทยาเขตกาญจนบุรี,วิทยาเขตบุรีรัมย์

ชื่อหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ชื่อหลักสูตร ภาษาอังกฤษ : Certificate for Practical Nurse
ระยะเวลาเรียน : หลักสูตร 1 ปี

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันผู้ช่วยพยาบาลมีส่วนสำคัญอย่างมากในการปฏิบัติงานด้านพยาบาล ทางมหาวิทยาลัยฯ เล็งเห็นความสำคัญในสายงานด้านนี้ จึงเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

อาจารย์ผู้สอนประกอบไปด้วย
อาจารย์ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 

ข้อกำหนดในการเข้าศึกษา

 • ผู้สมัครต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการตามประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  และรายละเอียดแนบท้ายประกาศๆแล้วจึงสมัคร  หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้ในระเบียบการของโครงการ/หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอกที่สมัคร แม้จะผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตแล้วก็ตาม  จะถือว่าบุคคลนั้นหมดสิทธิ์ในการเข้าเป็นนิสิตในทันทีที่ตรวจพบ  โดยผู้สมัครจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆมิได้
 • เมื่อชำระค่าสมัครเรียน/ค่าขึ้นทะเบียน/ค่าเรียนปรับพื้นฐานแล้ว ภายหลังไม่ประสงค์จะเข้าศึกษาหรือต้องการสละสิทธิ์  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ได้ชำระแล้ว  ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ข้อมูล รายละเอียด ประกาศ ข้อกำหนดตลอดจนระเบียบต่างๆ  อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามทีมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นกำหนอหรือเห็นสมควร  โดยไม่จะเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องยื่นหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนก่อนวันรายงานตัว กรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัว  หรือชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบตามกำหนด  มหาวิทยาลัยจะถือว่าผู้ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์
 • ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องยื่นเรื่องแสดงเจตจำนงเป็นลายลักษณ์อักษาตามฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนดเพื่อยืนยันการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ภายในระยะเวลาที่กำหนด  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครในรอบถัดไป  กรณีที่รับนิสิตได้ครบตามจำนวนแล้ว
 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายการลงทะเบียน
1. ค่าสมัคร 500 บาท
2. ค่าลงทะเบียน 1ปี   95,000 บาท
สามารถชำระได้เต็มจำนวนหรือแบ่งชำร ภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง (ตามกำหนดของมหาวิทยาลัยฯ)

ภาคเรียนที่ 1 
 • ครั้งที่ 1 จำนวน 23,7500 บาท
 • ครั้งที่ 2 จำนวน 23,7500 บาท
ภาคเรียนที่ 2 
 • ครั้งที่ 1 จำนวน 23,750 บาท
 • ครั้งที่ 2 จำนวน 23,750 บาท
ค่าหอพัก (ห้องธรรมดา)
 • ค่าหอพัก (1ปี)  6,000 บาท/เทอม         12,000 บาท/ปี
 • รวม                                                  12,000 บาท
หมายเหตุ:  ไม่รวมค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

          มหาวิทยาลัยได้จัดระบบการชำระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาเป็นแบบระบบเหมาจ่าย กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาตลอดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ เป็นจำนวนเงิน 95,000 บาท โดยมหาวิทยาลัยฯ 

          นิสิตต้องชำระรายการค่าสมัคร,ค่าลงทะเบียนครั้งที่ 1,ค่าประกันหอพักรายเทอม, ค่าชุด ในวันที่สอบสัมภาษณ์ กรณีผ่านการคัดเลือก และไม่สามารถขอทุนการศึกษาจากกองทุนกู้ยืมเรียนเพื่อการศึกษา (กยศ.)(กรอ.) ได้ เนื่องจากไม่เข้าหลักเกณฑ์ของกองทุน เมื่อชำระค่าสมัคร ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนชำระค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนแล้ว ภายหลังไม่ประสงค์ จะเข้าศึกษาหรือต้องการสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

FAQS

จบมามีงานรองรับไหม ?
มีงานรองรับแน่นอนและไปได้หลากหลายแผนกทั้งใน รพ.และคลีนิกและทั้งภาครัฐและเอกชน.

ฝ่ายรับสมัคร

สำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร
ตึกคณะแพทยศาสตร์ ชั้น 1
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล
4 หมู่ 11 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา
จังหวัดปทุมธานี 12150 
  ☎️ 02-563-5252-5016 
  ☎  085-802-8833
  ☎  085-820-8833        
✉️  advisewtu@gmail.com

Line ID : 0858208833