กองทุนกู้ยืม กรอ./กยศ.

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กรอ./กยศ.

Image
Image
เป็นกองทุนเงินหมุนเวียนของรัฐบาลไทยที่ให้นักเรียน นักศึกษาได้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนนิสิตหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้กู้ยืมเงินเพื่อ เป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระบบหรือนอกระบบจนถึงระดับปริญญาตรี แบ่งเป็น 2 กลุ่ม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คู่มือ

รายชื่อผู้สิทธิกู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

กรอ. 2559

รายชื่อนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ (กรอ.) ผู้กู้รายเก่า ประจำปีศึกษา๒๕๕๙ ครั้งที่ ๕ รายชื่อนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ (กรอ.) ผู้กู้รายเก่า ประจำปีศึกษา๒๕๕๙ ครั้งที่ ๔ รายชื่อนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ (กรอ.) ผู้กู้รายเก่า ประจำปีศึกษา๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓ รายชื่อนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ (กรอ.) ผู้กู้รายเก่า ประจำปีศึกษา๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ รายชื่อนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ (กรอ.) ผู้กู้รายเก่า ประจำปีศึกษา๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ รายชื่อนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ (กรอ.) ผู้กู้รายใหม่ ประจำปีศึกษา๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ รายชื่อนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้กูู้ยืมเงินกองทุนฯ (กรอ.) ผู้กู้รายใหม่ ประจำปีศึกษา ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑
Partner 1
Partner 1
Partner 1