คณะ

คณะและสาขาที่เปิดรับสมัคร หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ

image

คณะทันตแพทยศาสตร์

การศึกษาทันตแพทยศาสตร์ เป็นการสนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีความู้ความสามาถและทักษะทางการแพทย์ด้านช่องปาก ทั้งทางด้านการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค การดูแลรักษา และการฟื้นฟูสุขภาพ ด้วยการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง.

 • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
 • ระยะเวลาการศึกษา 6 ปี
 • ชั้นปีที่ 1-6 เรียนที่วิทยาเขตวัชรพล กรุงเทพฯ
 • ผ่านความเห็นชอบหลักสูตรจากทันตแพทยสภา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
 • โรงพยาบาลทันตกรรม ณ วิทยาเขตวัชรพล กรุงเทพฯ

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดหลักสูตรปริญญาตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 เปิดสอน 3 วิทยาเขต คือ

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  วิทยาเขตกาญจนบุรี
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  วิทยาเขตบุรีรัมย์
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  วิทยาเขตวัชรพล
 • ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
  • ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี
 • ผ่านการรับรองจากสภาการพยาบาล
image
image

คณะสัตวแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการผลิตบัณฑิตทางด้านสัตวแพทยศาสตร์ มีความพร้อมทั้งด้านอาจารย์ผู้สอน โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่และโรงพยาบาลสัตว์เล็ก อุปกรณ์การสอน และแหล่งฝึกปฏิบัติ

 • หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
 • ระยะเวลาศึกษา 6 ปี
 • ผ่านความเห็นชอบหลักสูตรจากสัตวแพทยสภา

คณะเทคนิคการแพทย์

มุ่งผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะเป็นเลิศในวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์
 • ระยะเวลาศึกษา 4 ปี
image
image

คณะเภสัชศาสตร์

การศึกษาเภสัชศาสตร์ เป็นการสนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความสามารถและทักษะเพื่อการประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพของสภาเภสัชกรรม โดยประยุกต์ใช้องค์ความรู้และศาสตร์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกัน การรักษา และการฟื้นฟูสภาพผู้รับบริการทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคม

 • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
 • ระยะเวลาศึกษา 6 ปี
 • ชั้นปีที่ 1-6 เรียนที่วิทยาเขตวัชรพล กรุงเทพฯ

คณะสาธารณสุขศาสตร​์

 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยความปลอดภัยสิ่งแวดแล้ว
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน
 • ระยะเวลาศึกษา 4 ปี
 • มี 2 วิทยาเขต วิทยาเขตกาญจนบุรี และวิทยาเขตบุรีรัมย์
image
8:30 - 17:00

8:30 - 17:00

Our Opening Hours Mon. - Fri.

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล
เลขที 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

 

divider
02-563-5252-3, 064-949-2768, 082-472-4455

02-563-5252-3, 064-949-2768, 082-472-4455

Call Us