ค่าเทอม

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร

คณะ/หลักสูตร ค่าเรียนเสริมพื้นฐาน ค่าประกันการศึกษา ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 ชั้นปีที่ 6 ตลอดหลักสูตร ใบชี้แจงค่าใช้จ่าย
คณะทันตแพทยศาสตร์ (6ปี) 35,000 100,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 5,400,000 Download
คณะเภสัชศาสตร์ (6 ปี) 35,000 - 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1,200,000 Download
คณะสัตวแพทยศาสตร์ (6 ปี) 19,000 - 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1,200,000 Download
คณะพยาบาลศาสตร์ (4 ปี) 35,000 - 170,000 170,000 170,000 170,000     680,000 Download
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ (4 ปี) 19,000 - 120,000 120,000 120,000 120,000     480,000 Download
คณะสาธารณสุขศาสตร์ (4 ปี) 5,000 - 90,000 90,000 90,000 90,000     380,000 Download