ตรวจสอบรายชื่อ

ตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564

คณะทันตแพทยศาสตร์ วิทยาเขตวัชรพล รับจำนวน 80 คน / รุ่น / ปี


 1. นายคุณานนต์         1101501207072
 2. นางสาวสาริศา        1100600457211
 3. นางสาวชลาลัย       1319800357195
 4. นายพศุตม์            1103900138785
 5. นายเขมชาติ          1200901333430
 6. นายพลวรรธน์         1559900420229
 7. นางสาวสร้อยฟ้า      1350101661032
 8. นายณัฐพนธ์           1489900443807
 9. นายชนายุติ           1100401162769
 10. นายโฆษิต             1310800235288
 11. นางสาวอภิชญา       1103200036327
 12. นางสาวปฑิตตา       1309902900734
 13. นางสาวณิชกุล         1609900500639
 14. นางสาวภูชิตา         1319900878219
 15. นางสาวปัณพร        1104800011920
 16. นางสาวปารัช          1103703425561
 17. นางสาวศุภาพิชญ์     1809900903430
 18. นายเนติรักษ์           1102400136189
 19. นายนวพร              1309903019420
 20. นางสาวหทัยทิพย์      1468900004136
 21. นางสาวทักษพร        1129901774699
 22. นายธีทัต               1103700553461
 23. นายพงษ์วิวัฒน์         1659900071231
 24. นางสาวพิมพ์ชนก      1509966169796
 25. นางสาวอธิชา          1399900157767
 26. นางสาวศุกรวรรณ     1209301119753
 27. นายภานุพงษ์           1909802702081
 28. นายภูวิศ                1419902101229
 29. นางสาวอักษรา        1209000060288
 30. นางสาวณิชชา         1849901597014
 31. นายสุวพัชร            1209702060466
 32. นางสาวปลายฟ้า      1469900559422
 33. นางสาวพิจิตรา         1229900981053
 34. นางสาวพิมรดา         116010786511
 35. นางสาวนฤพร          1309902974754
 36. นายณพัชรศักดิ์        1769900618965
 37. นางสาวเบญจมาศ     1479900494436
 38. นางสาวแก้วกานต์      1209702095251
 39. นางสาวปัณฑารีย์      1769900644362
 40. นางสาวชลนิชา        1119902119325
 41. นางสาวอณุภา         1729900604387
 42. นางสาวเมธาพร       1959900783832
 43. นางสาวณัฐชา         1102200164332
 44. นายภูริฉัตร             1250101552641
 45. นางสาววรดนู          1720501171195
 46. นางสาวธิติยา          1709900682337
 47. นางสาวณัชชา         1104200344715
 48. นางสาวเหมวรรณ
 49. นางสาวฐิตาภา