รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ประจำปีการศึกษา 2562

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาเขตวัชรพล
ลำดับ ชื่อ นามสกุล คณะ/หลักสูตร กำหนดสอบสัมภาษณ์       สถานะ
1 นาวสาว สุธิดา  ศรีโปฎก ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 พฤศจิกายน 2561  
2 นาวสาว มนัสนันท์  ตนคลัง ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 พฤศจิกายน 2561  
3 นาวสาว ศรินทา  คำมุงคุณ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 พฤศจิกายน 2561  
4 นาวสาว ภวรัญชน์  พรหมศรี ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 พฤศจิกายน 2561  
5 นาวสาว ธัญดา   สุริยพงษ์ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 พฤศจิกายน 2561  
6 นางสาว นวมณีรัตน์  พิลา ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 พฤศจิกายน 2561                 โควตา
7 นางสาว นารีรัตน์   พูลเพียร ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 พฤศจิกายน 2561          
8 นางสาว อิสรีย์  น้อยอินทร์ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 พฤศจิกายน 2561  
9 นางสาว สุพรรณี   เสมี ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 พฤศจิกายน 2561                  โควตา 
10 นางสาว สมพร  บัวงาม  ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 พฤศจิกายน 2561                  โควตา
11 นางสาว อรทัย  จอมประโคน ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 พฤศจิกายน 2561                  โควตา
12 นางสาว ธีร์จุฑา  ไกรกลิ่น  ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 พฤศจิกายน 2561                  โควตา 
13 นางสาว แพรพลอย  เมืองไชยสงค์  ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 พฤศจิกายน 2561                  โควตา
14 นางสาว พัชณิตา   มวยดี  ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 พฤศจิกายน 2561                  โควตา
15 นางสาว ณัฐฐาพร  ศรีพิมพ์มาตร์ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 พฤศจิกายน 2561  
16 นาย พงษ์ดนัย  สีเสดนาม ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 พฤศจิกายน 2561  
17 นางสาว มินตรา  ดำรงเชื้อ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 พฤศจิกายน 2561  
18 นางสาว อรวรี     สีนามหวด ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 พฤศจิกายน 2561          
19 นางสาว อรวรรณ  สอนเนียม  ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 พฤศจิกายน 2561                โควตา
20 นางสาว พรรณิการ์  พุ่มพวง  ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 พฤศจิกายน 2561  
21 นางสาว วรรณศิริ  สุขสวัสดิ์ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 พฤศจิกายน 2561  
22 นางสาว ชญานิน  อุดมแก้ว ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 พฤศจิกายน 2561                 โควตา
23 นางสาว กวินท์  เข็มเงิน ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 พฤศจิกายน 2561  
24 นางสาว ภูเพียง  บรรเรียนกิจ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 พฤศจิกายน 2561  
25 นางสาว วราภรณ์   อ่วมซ่าน ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 พฤศจิกายน 2561  
26 นางสาว วรรณิภา   เศษรักษา ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 พฤศจิกายน 2561  
27 นางสาว เบญจมาศ   สุขจิตต์ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 พฤศจิกายน 2561  
28 นางสาว สาวิตา   ภูบุญทอง ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 พฤศจิกายน 2561  
29 นางสาว คนึงนิจ   มีบุญ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 พฤศจิกายน 2561  
30 นางสาว ญาณิน    จุ้ยช่วย ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 พฤศจิกายน 2561  
31 นางสาว ปาลิตา   จุ้ยช่วย ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 พฤศจิกายน 2561  
32 นางสาว สัตตบุษย์   สังข์ขำ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 พฤศจิกายน 2561  
33 นางสาว คนึงนิจ    วรจิตรสกุลชัย ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 พฤศจิกายน 2561  
34 นางสาว วิชุดา    คุณนาม ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 พฤศจิกายน 2561  
35 นางสาว ปิยะธิดา   แรงเขตการณ์ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 พฤศจิกายน 2561  
36 นางสาว ศศิปรียา   บุญปัญญา ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 พฤศจิกายน 2561  
37 นางสาว เพ็ญงาม   แสงรัตน์ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 มกราคม 2562  
38 นางสาว มณีพร    ปัตตะสี ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 มกราคม 2562  
39 นางสาว ชนสรณ์   มังคุด ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 มกราคม 2562  
40 นางสาว แสงเทียน   ปานไธสง ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 มกราคม 2562  
41 นางสาว นวรัตน์   ไม้แก้ว ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 มกราคม 2562  
42 นางสาว ณัฐสิฏาภรณ์   อิ่นคำ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 มกราคม 2562  
43 นางสาว ปวีณา   ธิโสภา ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 มกราคม 2562  
44 นางสาว วริศรา   วัฒนกุลชัย ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 มกราคม 2562  
45 นางสาว พลอยชรีพร   วัฒนปกรณ์ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 มกราคม 2562  
46 นางสาว จันทร์จิรา   สุขรี่ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 มกราคม 2562  
47 นางสาว เพ็ญงาม   แสงรัตน์ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 มกราคม 2562  
48 นางสาว ธัญญารัตน์   ยอดศร ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 มกราคม 2562  
49 นางสาว วันใหม่   นุราช ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 มกราคม 2562  
50 นางสาว รุ่งอรุณ   สองพรมทิพย์ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 มกราคม 2562  
51 นางสาว กนกพร   ละออ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 มกราคม 2562  
52 นางสาว ช่อนภา บัวแดง ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 มกราคม 2562  
53 นางสาว ดวงฤทัย    วงษ์วาสน์ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 มกราคม 2562  
54 นางสาว อัชนา    รัตนรัตน์ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 มกราคม 2562  
55 นางสาว อลิสา    พัฒน์ผล ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 มกราคม 2562  
56 นางสาว จันทร์ทิพย์    โสดา ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 มกราคม 2562  
57 นางสาว สุดารัตน์   แป้นทอง ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 มกราคม 2562  
58 นางสาว ขนิษฐา   เพ็ชรายุทร ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 มกราคม 2562  
59 นางสาว เรณู   นิยม ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 มกราคม 2562  
60 นางสาว สุนิสา   นามแก้ว ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 มกราคม 2562  
61 นางสาว วินิดา   คงพระพันธ์ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 มกราคม 2562  
62 นางสาว วินิภาภรณ์   แสนเลิศ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 มกราคม 2562  
63 นางสาว ชุชิมา   สวัสดิ์สงคราม ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 มกราคม 2562  
64 นางสาว สุปราณี   คีรีมาศ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 มกราคม 2562  
65 นางสาว กฤติยา   แสนสุภา ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 มกราคม 2562  
66 นางสาว พิมพ์ลดา   ปิ่นอินทร์ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 มกราคม 2562  
67 นางสาว ทิตติยาพร   โพธิ์ศาลาแสง ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 มกราคม 2562  
68 นางสาว ชุติกาญจน์   โพธิรักษ์ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 มกราคม 2562  
69 นางสาว ธีราพร   ทับทอง ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 มกราคม 2562  
70 นางสาว เสาวณีย์   ศรีธะนะ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 มกราคม 2562  
71 นางสาว จิราภา   เลี้ยงชีพชอบ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 มกราคม 2562  
72 นางสาว พรทิพย์   คชอินทร ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 มกราคม 2562  
73 นางสาว จันทร์ประกาย   แววงาม ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 มกราคม 2562  
74 นางสาว พรรณนิภา   วิเชียรเลิศ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 มกราคม 2562  
75 นางสาว สุพัตรา   พันธุม ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 มกราคม 2562  
76 นางสาว นิธินาถ   บุญเรือง ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 9 กุมภาพันธ์ 2562  
77 นางสาว พิมล   ก้อนปัญจธรรม ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 16 กุมภาพันธ์ 2562  
78 นางสาว รสลิน   พวนทา ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 16 กุมภาพันธ์ 2562  
79 นางสาว ชมพูนิกข์   เรืองไรจุฬาลักษณ์ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 16 กุมภาพันธ์ 2562  
80 นางสาว ปิ่นมณี   อุไรวรรณ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 23 มีนาคม 2562  
81 นาย วายุ   ตุ่นนิ่ม ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 2 มีนาคม 2562  
82 นางสาว ปิยาพัชร   รอดพ่าย ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 26 มีนาคม 2562  
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาเขตกาญจนบุรี
ลำดับ ชื่อ นามสกุล คณะ/หลักสูตร กำหนดสอบสัมภาษณ์             สถานะ
1 นาวสาว จีรางกูร   สว่างศรี ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 พฤศจิกายน 2561  
2 นางสาว ธนาภรณ์   ไทยพรหมทัต ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 พฤศจิกายน 2561             โควตา
3 นางสาว รักคะณา   แย้มวัด ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 พฤศจิกายน 2561             
4 นางสาว ชวาพร   หวังวิมาน ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 พฤศจิกายน 2561          
5 นางสาว สุนิสา   จูมด้วง ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 พฤศจิกายน 2561  
6 นางสาว มาลัยลักษณ์   พรมจักศร ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 พฤศจิกายน 2561  
7 นางสาว พิมพ์ชนก    คงสำราญ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 พฤศจิกายน 2561  
8 นางสาว แพรทองธาร   วรณะ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 มกราคม 2561  
9 นางสาว ฐิตินันท์   จันทร์แย ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 มกราคม 2561  
10 นางสาว เจนจิรา   เชื้อหาญ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 มกราคม 2561  
11 นางสาว กรรณิกา   สีสงคราม ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 มกราคม 2561  
12 นางสาว สุจิตรา   พันธ์รักษา ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 มกราคม 2561  
13 นางสาว จันทร์ธิมา   พิมพ์สุวรรณ์ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 มกราคม 2561  
14 นางสาว สุนิษา   พิมพ์สุวรรณ์ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 มกราคม 2561  
15 นางสาว อโณทัย   กลั่นศิริ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 มกราคม 2561  
16 นางสาว โสภา   ศรีภุมมา ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 มกราคม 2561  
17 นางสาว สุพิศตรา   หาญโสดา ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 มกราคม 2561  
18 นาย เบญจมินทร์   เมทัล ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 2 กุมภาพันธ์ 2562  
19 นางสาว ธิดารัตน์   อินปริก ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 9 กุมภาพันธ์ 2562  
20 นางสาว นงนุช   ทำแก้ว ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 2 กุมภาพันธ์ 2562  
21 นางสาว ระวิวรรณ   คงดำ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 9 กุมภาพันธ์ 2562  
22 นางสาว เสาวลักษณ์   ชะนะเทพ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 16 กุมภาพันธ์ 2562  
23 นางสาว โสภา   ศรีภุมมา ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 2 มีนาคม 2562  
24 นางสาว วันนิสา   สุดตา ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 2 มีนาคม 2562  
25 นางสาว พิมลพรรณ   ไชชูโชติ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 9 มีนาคม 2562  
26 นางสาว สิริรัตน์   ไชยพูล ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 2 มีนาคม 2562  
27 นางสาว ปนัดดา   ไผ่เฟื้อย ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 2 มีนาคม 2562  
28 นางสาว กฤติยา   เชื้อวงษ์ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 9 มีนาคม 2562  
29 นางสาว อาภาพร   แสงสุริยา ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 9 มีนาคม 2562  
30 นางสาว พัฐรัตน์ศยาภา   ม่วงนนทะศรี ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 9 มีนาคม 2562  
31 นางสาว สุภาวดี​   ขุนทอง​ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 16 มีนาคม 2562  
32 นางสาว อินทิรา​   อ่องยิ่ง ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 16 มีนาคม 2562  
33 นางสาว ชนิสรา​   สมพงษ์ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 16 มีนาคม 2562  
34 นางสาว ณัฐธิดา   แก้วหอม ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 23 มีนาคม 2562  
35 นางสาว นุชจรินทร์   ใจศรี ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 23 มีนาคม 2562  
36 นางสาว อัญชัญ   มากะเรือน ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 30 มีนาคม 2562  
37 นาย ก้องกิตดากร   บุญประเสริฐ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 30 มีนาคม 2562  
38 นางสาว กรรณิการ์   ศรีสุภะ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 5 เมษายน 2562  
39 นางสาว คฑามาศ   นาคมรกฎ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 30 มีนาคม 2562  
31 นางสาว จุฑารัตน์   จันทราภิรมย์ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 5 เมษายน 2562  
32 นางสาว นภสร   อภัยสูงเนิน ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ยังไม่แจ้ง  
33 นางสาว ศศินา   ชูจางวาง ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 20 เมษายน 2562  
34 นางสาว ซัมซียะห์   สาคอ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 26 เมษายน 2562  
35 นางสาว ซัมซียะห์   สาคอ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 26 เมษายน 2562  
36 นางสาว พิมพิมล   ภักดี ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 4 พฤษภาคม 2562  
37 นางสาว อาทิตยา   วันนา ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 พฤษภาคม 2562  
38 นางสาว วิชุดา   ใสหาร ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 พฤษภาคม 2562  
39 นางสาว ปนัดดา   ใสหาร ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 พฤษภาคม 2562  
40 นางสาว จุฬารัตน์   มงคล ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 10 พฤษภาคม 2562  
41 นางสาว ปีใหม่   สวัสดิ์จรัญ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 พฤษภาคม 2562  
42 นางสาว ประภัสสร   ปราศัย ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 17 พฤษภาคม 2562  
43 นางสาว แพรวนภา   ทาแก้ว ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 พฤษภาคม 2562  
44 นางสาว นันทนา   พวงพิลา ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 17 พฤษภาคม 2562  
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาเขตบุรีรัมย์
ลำดับ ชื่อ นามสกุล คณะ/หลักสูตร กำหนดสอบสัมภาษณ์                  สถานะ
1 นางสาว พรเพ็ญ  สครรัมย์  ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 พฤศจิกายน 2561  
2 นางสาว อาภัสร  สวงรัมย์  ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 พฤศจิกายน 2561  
3 นางสาว กมลลักษณ์  สิงหนาท ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 พฤศจิกายน 2561              โควตา 
4 นางสาว กัลยรัตน์  สุขแสงสว่าง  ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 พฤศจิกายน 2561              โควตา
5 นางสาว สุภานันท์  บุญรอด  ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 พฤศจิกายน 2561              โควตา
6 นางสาว มาลินี  สมภักดี  ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 พฤศจิกายน 2561              โควตา
7 นางสาว ศศิวิมล   อุสาห์รัมย์    ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 พฤศจิกายน 2561              โควตา
8 นาง นิภาวรรณ  กัจจายะนันท์    ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 พฤศจิกายน 2561               โควตา
9 นางสาว ยุพดี  ทศราช    ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 พฤศจิกายน 2561  
10 นางสาว ปิยะนุช​  ข้อสูงเนิน  ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 พฤศจิกายน 2561               โควตา
11 นางสาว วนิดา  ชอบสระกลาง    ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 พฤศจิกายน 2561  
12 นางสาว ณัฐกมล  ศิริพรรณาภิรัตน์ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 พฤศจิกายน 2561  
13 นางสาว อารียา  ชัยลอย  ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 พฤศจิกายน 2561               โควตา
14 นางสาว ปวันรัตน์  ฤทธิพรพงศ์ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 พฤศจิกายน 2561  
15 นางสาว ธิดาพร  นาคศรี  ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 พฤศจิกายน 2561  
16 นางสาว กิติวรา  จันทร์ลา  ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 พฤศจิกายน 2561  
17 นางสาว นิตยา  ศรีสกุล  ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 พฤศจิกายน 2561  
18 นางสาว จุฑารัตน์   เสือนิล  ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 พฤศจิกายน 2561  
19 นางสาว อนุติกาน  ไชยชนะ  ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 พฤศจิกายน 2561  
20 นางสาว ภัทรดารา  อุนาวรรณ  ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 มกราคม 2562  
21 นางสาว พรรณี   ศรีคำภา  ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 มกราคม 2562  
22 นางสาว ณัฏฐณิชา  สมทิพย์  ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 มกราคม 2562  
23 นางสาว ทัศนาภรณ์  จันทะแพน  ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 มกราคม 2562  
24 นางสาว วรรณวิไล  อะเนกศรี  ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 มกราคม 2562  
25 นางสาว กาญจนา สีสุข ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 มกราคม 2562  
26 นางสาว นวนภัส สีดา ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 มกราคม 2562  
27 นางสาว​ ญานิกา​ ชุม​เพชร ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 มกราคม 2562  
28 นางสาว วภัทรวดี กาหลง ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 มกราคม 2562  
29 นางสาว ศลิษา เหมาสีหมึก ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 มกราคม 2562  
30 นางสาว อารีรัตน์ นาพรม ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 มกราคม 2562  
31 นางสาว พรพรรณ กันหานนท์ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 มกราคม 2562  
32 นางสาว รวีวรรณ ในสิน ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 มกราคม 2562  
33 นางสาว กาญจนา อาจภักดี ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 มกราคม 2562  
34 นางสาว ชนิภรณ์ พันโภคา ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 มกราคม 2562  
35 นางสาว พิมลรัตน์ ญาณปัญญา ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 มกราคม 2562  
36 นาย นรากรณ์ ปัญญา ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 มกราคม 2562  
37 นางสาว จามจุรี จันทะสุทธา ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 8 กุมภาพันธ์ 2562  
38 นางสาว ธิดารัตน์ ดอกจันทร์ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1 มีนาคม 2562  
39 นางสาว ธิติมา อินรัมย์ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 8 มีนาคม 2562  
40 นางสาว ศิรภัสสร เจียรวาปี ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1 มีนาคม 2562  
41 นางสาว ฐานิดา วิทยาศิริศักดิ์ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 23 กุมภาพันธ์ 2562  
42 นางสาว วิไลพร วินทะไชย ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1 มีนาคม 2562  
43 นางสาว มณฑิตา จรรยา ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 20 เมษายน 2562  
44 นางสาว ลลิญทิพย์ ทองคับ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 20 เมษายน 2562  
45 นางสาว ศิริลักษณ์ หม่อมกระโทก ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 20 เมษายน 2562  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ประจำปีการศึกษา 2562

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์
ลำดับ ชื่อ นามสกุล คณะ/หลักสูตร กำหนดสอบสัมภาษณ์       สถานะ
1 นางสาวภานุมาศ เชิญรัมย์ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ 3 พฤศจิกายน 2561                 โควตา 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร
สายตรง 087 797 1963

Map

Wacharaphol Campus

Kanchanaburi Campus

Burirum Campus

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

โทรศัพท์ (02) 563-5252-3 

โทรสาร  (02) 563-5252

สมัครงาน

Please publish modules in offcanvas position.