สมัครเรียน

  Graduate School

  ทำไมต้องเรียน "ปริญญาเอก" กับเรา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

  Graduate School of Western University

  ทำไม่ต้องเรียน หลักสูตรปริญญาเอกที่นี่ ?  

  จุดเด่นหลัหสูตรปริญญาเอก..รายวิชาจำนวนน้อยมีความเข้มข้นในเนื้อหา อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์ คุณวุฒิและคุณสมบัติตามที่เกณฑ์ที่กระทรวงอุดมศึกษาฯ กำหนด รวมทั้งอาจารย์ที่ปรึกิษาให้การดูแลนิสิตอย่างใกล้ชิด ตอต่อได้สะดวกพร้อมให้คำแนะนำตลอด และสามารถควบคุมกระบวนการให้นิสิตสำเร็จการศึกาาได้ภายใน 3 ปี
  • หลักสูตรได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง
  • หลักสูตรมีคุณภาพและบทความวิจัยจากดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร TCI  ฐาน1 100%
  • กระบวนการเรียน นิสิตสามารสำเร็จการศึกษาปีละ ไม่น้อยกว่า 80% 
  • อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจำหลักสูตร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์และงานวิจัยจำนวนมาก พร้อมให้คำแนะนำ
  • นิสิตส่วนใหญ่เป็นผู้บริหาร หน่วยงานราชการและเอกชน เจ้าของกิจการ อาจารย์ และนักวิชาการอิสระ

  Doctor of Philosophy Program
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
  สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน

  Doctor of Business Administration (DBA)

  บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

  Doctor of Laws

  นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

  Doctor of Philosophy Program
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

  สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน
  Image

  หลักสูตรที่เปิดสอน

  1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
  • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
  • สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน
  2)หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
  3)หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา

  ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการรับรอง รายละเอียดเพิ่มเติม

  ปฏิทินการรับสมัคร

  • ภาคการศึกษาที่ 1/63 1มิ.ย.-31 ก.ค.63
  • ภาคการศึกษาที่ 2/63 1พ.ย.- 31 ธ.ค.63
  • ภาคการศึกษาฤดูร้อน/63 1เม.ย.- 31 พ.ค.64

  บัณฑิตวิทยาลัย

  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล
  เลขที 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
  โทรศัพท์ 02-563-5252

  ฝ่ายรับสมัคร
  คุณจินตาภา บัวอุไร
  Mobile : 080-089-8617, 090-665-7011-13
  www.western.ac.th