กิจกรรม

กิจกรรมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18

กิจกรรมโครงการถนนสายวัฒนธรรม เลิศล้ำความเป็นไทย ครั้งที่ 4

กิจกรรมนันทนาการเพื่อสุขภาพชุมชนมหาวิทยาลัย

กิจกรรมโครงการ western colour sport day 2017

กิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปี 2560

กิจกรรมเลือกตั้งสโมสรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมโครงการวันปิยมหาราช ประจำปี 2560

กิจกรรมโครงการจิตสำนึกดี มีวินัย ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจจราจร ปี 2560

กิจกรรมโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2560

กิจกรรมโครงการทองผ้าป่าจิตอาสาพัฒนาโบราณสถาน ปี 2560

กิจกรรมโครงการมารยาทงาม ตามแบบไทย ประจำปี 2560

กิจกรรมโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิตบัณฑิตในอุดมคติไทย ประจำปี 2560

กิจกรรมพิธีเทียนบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ประจำปี 2560

กิจกรรมโครงการราชพฤกษ์รำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรมโครงการวันมหิดล ประจำปี 2560