ติดต่อหน่วยงาน

สำนักวิชาการ

ติดต่อสำนักวิชาการ

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

  โทรศัพท์ 02-563-5252

  ส่วนงานขอตำแหน่งทางวิชาการ ต่อ 1312

  ส่วนงานการเรียนการสอน 1300,1311

  ส่วนงานทะเบียนและประมวลผลต่อ 2310, 2312

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี  เลขที่ 600 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170

  สำนักวิชาการ(วิทยาเขตกาญจนบุรี) 035-651-000 หรือโทร 088-585-2054
   Email:contact@yourdomain.com

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตบุรีรัมย์ เลขที่ 123 หมู่ 11 ถ.เลี่ยงเมือง(คูเมือง-สตึก) ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

  ส่วนงานทะเบียน (บุรีรัมย์) 063-2192-099


วิทยาเขตวัชรพล

วิทยาเขตกาญจนบุรี

วิทยาเขตบุรีรัมย์