ข้อมูลอบรม/สัมมนา/ดูงาน/

หัวข้อ/เรื่องที่เข้าสัมมนา/อบรม/ดูงาน

หัวข้อ/เรื่องที่เข้าสัมมนา/อบรม/ดูงาน