งานขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

สำนักวิชาการ

งานขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

  • รับเรื่องการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
  • ตรวจสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เอกสารประกอบการสอน
  • จัดทำ/เรียบเรียงเอกสารหลักฐาน
  • ติดต่อทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  • พิจารณาการจัดจำแบบประเมินเอกสารประกอบการสอน
  • สนับสนุนข้อมูลผลการประเมินและมติคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

การขอตำแหน่งวิชาการ

ขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการ

ตรวจสอบรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ตรวจสอบรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

เอกสารเผยแพร่

ภาพกิจกรรม

วันที่ 30 พ.ค.62 หัวข้อ โครงการจัดการความรู้เรื่องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ กาญจนบุรี
อ่านต่อ>>>"แนะแนวการขอตำแหน่งทางวิชาการคณะทันตแพทยศาสตร์" 17 มิถุนายน 2562
อ่านต่อ>>>"การจัดการความรู้ครั้งที่ 1/2563เรื่องแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักปฏิบัติการขอตำแหน่งทางวิชาการ" วันพุธที่ 28  ตุลาคม  2563