ส่วนงานทะเบียนและประมวลผล

สำนักวิชาการ

ส่วนงานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตวัชรพล

ส่วนงานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขต กาญจนบุรี

ส่วนงานทะเบียนและประมวลผล
  • จัดทำข้อมูลระบบการลงทะเบียน / ลงทะเบียนจัดการเรียนการสอนในระบบ
  • จัดทำแผนงาน กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงานของงานลงทะเบียนและประมวลผล
  • ดูแลงานวัดผลและประเมินการเรียนการสอนตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
  • ให้ความรู้ / ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศนิสิตในเรื่องการลงทะเบียนรายวิชาต่างๆ
  • กำหนดข้อมูล / ปรับปรุง / แก้ไข / บันทึกข้อมูลพื้นฐาน ของนิสิตในระบสารสนเทศ
  • ประสานงานกับทุกหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก