ส่วนงานการเรียนการสอน และการสอบ

สำนักวิชาการ

ส่วนงานการเรียนการสอน และการสอบ วิทยาเขตวัชรพล

ส่วนงานการเรียนการสอน และการสอบ วิทยาเขตกาญจนบุรี

ส่วนงานการเรียนการสอน และการสอบ
  • ดูแลการขอรับคอมพิวเตอร์พกพา
  • ดำเนินการเสนอเอกสารรับรองการจบการศึกษา ทรานสคริป รับรองวุฒิ ต่อนายทะเบียน
  • ดูแลประสานงานที่เกี่ยวข้องกับคำร้องขอลาออกของนิสิต
  • รวบรวมใบสั่งจองชุดครุย สรุปข้อมูลเพื่อส่งข้อมูลให้จัดซื้อ 
  • ดูแลการจัดส่งชุดครุยและใบปริญญาให้กับนิสิตทางไปรษณีย์
  • ปรับสถานะนิสิตพันสภาพ, รับส่งเอกสารต่างๆ ของนิสิต
  • การจัดทำรายงานประชุมวิชาการ,จัดทำหนังสือเชิญประชุมอาจารย์พิเศษ
  • การตรวจสอบเช็คการสอนของอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ
  • ดำเนินการจัดทำเปิดรายวิชาเรียน
  • ประสานงานระหว่างคณะกับส่วนงาน,การจัดเก็บแฟ้มระเบียนประวัตินิสิต