ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

          มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เดิมชื่อ มหาวิทยาลัยณิวัฒนา ที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตามใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่๒/๒๕๔๐โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย) เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๐ เป็นสถาบันการศึกษาระดับ อุดมศึกษาเอกชนที่ได้สถาปนาขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชโองการโปรดเกล้าสถาปนาพระอิสริยศักดิ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา เจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายใน

โดยวิทยาเขตวัชรพล เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ นับเป็นเวลา 9 ปี จากการก่อตั้งวิทยาเขตวัชรพล โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2551 ได้ใช้เวลา 1ปี ในการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต สภาการพยาบาลได้อนุมัติให้เปิดดำเนินการเรียนการสอนได้ในปีการศึกษา 2552 โดยเริ่มมีการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน  2552 ซึ่งเป็นนิสิตรุ่นแรกจำนวน 79 คน สำเร็จการศึกษาเมื่อปีการศึกษา 2555 เราได้ผลิตบัณฑิตนับรวมรุ่นสำเร็จถึงปัจจุบัน รวมเป็น 5รุ่น และรุ่นพิเศษอีก 1 รุ่น โดยนับรวมนิสิตที่ได้เทียบโอนมาจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่ปิดดำเนินการเมื่อปี 2553 จำนวน 26 คน รวมบัณฑิตทั้งสิ้น 451 คน และคณะทันตแพทยศาสตร์ มีบัณฑิตที่จบการศึกษาแล้วทั้งสิ้น...คน
           
ด้วยความุ่งมันในการทำงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ทำให้คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นที่ยอมรับจากสาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ด้วยดีมาโดยตลอด

พันธกิจ

1. ด้านการผลิตบัณฑิตยึดหลักการจัดการศึกษา 3 ประการ คือ             
   1.1) เตรียมความพร้อมให้บัณฑิตตระหนักถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต              
   1.2) จัดหาทรัพยากรจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อคุณภาพการเรียนรู้ของนิสิตซึ่งจะเป็นบัณฑิตเมื่อสำเร็จการศึกษา            
   1.3) จัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกหลักสูตร
2. ด้านการวิจัย  ส่งเสริมการทำวิจัยและใช้ผลการวิจัยเพื่อพัฒนา ความรู้ และวิชาชีพ 
3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ให้บริการวิชาการแก่สังคม ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ
4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  สืบสานศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เพื่อธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของไทย