เกียวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
พันธกิจ
อบรมบ่มนิสัยให้นิสิตเป็นผู้มีวินัย ซื้อสัตย์ ยึดมั่น ในรากฐานการดำเนินชีวิตอันดีงาม รู้จักตนเอง รู้จักผู้อื่น รับผิดชอบต่อสังคม ศึกษาและเคารพกฎหมาย เป็นบัณฑิตผู้มีความสามารถ สร้างสังคมและประเทศชาติให้มั่นคง เจริญก้าวหน้า


ปณิธาน
มุ่งสร้างบัณฑิตทางกฎหมายให้เป็นผู้ที่กอปรด้วยความรู้ ความสามารถในทางวิชาชีพ คู่คุณธรรม และมุ่งผดุงความยุติธรรมแก้สังคมโดยรวม สามารถนำวิชาความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม รู้จักคิดและแก้ไขปัญหา อีกทั้งมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในทางวิชาการ เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ โดยมุ่งมั่นสร้างสัติสุขและความสมานฉันท์ให้บังเกิดแก่สังคมและประเทศชาติปรัชญา
"สร้างสรรค์บัณฑิตเพื่อประสิทธิ์ความยุติธรรมแก่สังคม"