ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เดิมชื่อ มหาวิทยาลัยณิวัฒนา ที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตามใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ ๒/๒๕๔๐ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย) เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๐ เป็นสถาบันการศึกษาระดับ อุดมศึกษาเอกชนที่ได้สถาปนาขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชโองการโปรดเกล้าสถาปนาพระอิสริยศักดิ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา เจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายใน

เฉลิมพระนามเป็นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อรองรับการเจริญเติบโตในเขตภูมิภาคของภาคกลางและเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาสู่ภูมิภาคของประเทศในการส่งเสริมการพัฒนาทาง ด้านทรัพยากรมนุษย์ของประเทศชาติ โดยมีภารกิจหลัก ๔ ประการคือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางด้านทรัพยากรมนุษย์ของประเทศชาติ และประการสำคัญคือเพื่อตอบสนองความต้องการของชาติในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่พรั่งพร้อมด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะขั้นสูงในการประกอบอาชีพ และกอปรด้วยคุณธรรม จริยธรรม

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ชัดเจนและส่งเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพ สนองตอบความต้องการด้าน วิชาการแก่สังคมสร้างบัณฑิตให้เป็นนักบริหารการศึกษามืออาชีพ มีความคิดกว้างไกล ก้าวล้ำ นำยุคควบคู่ คุณธรรมร่วมพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า

 

 

พันธกิจ

 

ผลิตบัณฑิตในระดับมหาบัณฑิตโดยจัดให้มีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของรัฐ ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ สนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม ส่งเสริมสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ตามสาขาวิชาที่เปิดสอนเพื่อเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีวิสัยทัศทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบัน ส่งเสริมกิจกรรมของนิสิตให้มีลักษณะที่เหมาะสมและสามารถเป็นผู้นำได้อย่างดี

 

ปรัชญา

 

มุ่งความเป็นเลิศด้วยวิชาการทางการบริหารการศึกษา