แนะนำการใช้ระบบ

แนะนำการใช้ระบบระดับปริญญาตรี

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาตรี
วิธีการตรวจสอบผลการเรียน ระดับปริญญาตรี
วิธีการขอจบการศึกษา ระดับปริญญาตรี
วิธีการตรวจสอบแผนการเรียน ระดับปริญญาตรี
วิธีการขอหนังสือรับรองการเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี
วิธีการขอย้ายคณะสาขา ระดับปริญญาตรี
วิธีการตรวจสอบตารางสอบ ระดับปริญญาตรี
วิธีการเข้าเรียน ระบบการเรียน Cyber-U ระดับปริญญาตรี
วิธีการแก้ไขกรณีไม่สามารถดู VDO เทปการบรรยาย Cyber-U

แนะนำการใช้ระบบระดับปริญญาโท

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน ระดับปริญญาโท
วิธีการตรวจสอบแผนการเรียน ระดับปริญญาโท
วิธีการขอจบการศึกษา ระดับปริญญาโท
วิธีการตรวจสอบแผนการเรียน ระดับปริญญาโท
วิธีการขอหนังสือรับรองการเป็นนิสิต ระดับปริญญาโท
วิธีการขอย้ายคณะสาขา ระดับปริญญาโท
วิธีการตรวจสอบตารางสอบ ระดับปริญญาโท
วิธีการเข้าเรียนระบบ Cyber-U ระดับปริญญาโท
วิธีการแก้ไขกรณีไม่สามารถดู VDO เทปการบรรยาย Cyber-U