แนะนำการเรียนการสอน

แนะนำการเรียนการสอน


แนะนำการเรียนการสอน การเข้าเรียน

                   ศึกษาการบรรยายโดยไม่จำกัดเวลาสถานที่จากบทเรียนออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจำนวน 15 หน่วยการเรียน โดยนิสิตต้องเข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 80% เพื่อเป็นผู้มีสิทธิในการเข้าทำการสอบปลายภาค(คิดคะแนนการเข้าเรียน) รับฟังการบรรยายเสริมสด 2-3 ครั้ง/ชุดวิชา ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยตนเองตามความประสงค์ตามตารางการบรรยายเสริมซึ่งกำหนดไว้ล่วงหน้าก่อนลงทะเบียน (ไม่คิดคะแนนการเข้ารับฟังการบรรยายเสริม) หากไม่สามารถรับฟังการบรรยายเสริมตามเวลาที่กำหนดได้ นิสิตสามารถเข้าฟังเทปไฟล์บรรยายได้ย้อนหลัง นิสิตจะต้องทำการทดสอบ (Test) ในทุกหน่วยการเรียนของทุกรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนโดยนิสิตสามารถทำการทดสอบในแบบทดสอบก่อนเรียน Pre-Test และแบบทดสอบหลังเรียน Post-Test ได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (คิดคะแนนการสอบเฉพาะการทดสอบในแบบทดสอบหลังเรียน Post-Test)นิสิตต้องเข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 80%

การส่งรายงาน

  • นิสิตต้องส่งรายงาน/ผลงาน/เข้าร่วมกิจกรรม(ถ้ามี) ตามที่อาจารย์ได้กำหนดไว้ละแต่รายวิชาที่นิสิตลงทะเบียน การส่งรายงานอาจารย์อาจจะให้ส่งก่อนสอบปลายภาคหรือหลังสอบปลายภาค ตามที่อาจารย์ประจำรายวิชากำหนด
  • นิสิตต้องทำการบ้านประจำรายวิชาส่งตามที่อาจารย์ได้กำหนดไว้ในแต่ละรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียน วิธีส่งการบ้านประจำรายวิชาต้องส่งมายังเลขาคณะจะจัดส่งการบ้านให้กับอาจารย์ประจำรายวิชา

การสอบปลายภาค

  • นิสิตจะต้องทำการสอบปลายภาคที่มหาวิทยาลัย/วิทยาเขตของมหาวิทยาลัย/ศูนย์บริการสารสนเทศของมหาวิทยาลัย/สถานที่ๆมหาวิทยาลัยกำหนดโดยแสดงหลักฐานส่วนบุคคลหลักฐานการลงทะเบียนและการชำระค่าลงทะเบียนในระยะเวลาที่กำหนดซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบก่อนวันสอบ

  • นิสิตที่พักอาศัยอยู่ในส่วนภูมิภาคหรือต่างประเทศที่ไม่มีศูนย์สอบของมหาวิทยาลัยต้องกำหนดจังหวัดที่ต้องการเข้าสอบตั้งแต่สมัครเข้าเรียนและมหาวิทยาลัยจะประสานงานจัดหาสถานที่สอบและคณะกรรมการคุมสอบซึ่งมาตรฐานการสอบจะเป็นไปตามระเบียบ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น สำหรับกำหนดวันเวลาและสถานที่ในการจัดสอบมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้นิสิตทราบ ภายในต้นเดือนของเดือนที่มีการสอบปลายภาค

    *หมายเหตุ : ถ้ามีปัญหาไม่พบรายวิชาที่สอบ/ไม่มีชื่อเข้าสอบ ติดต่อ 02-563-5252 กด 0