เกี่ยวกับ CNE

แนะนำการศึกษาทางไกลผ่านระบบเครือข่าย

การศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาตรี แม้ว่าจะมีสถาบันการศึกษาหลายแห่งทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดการศึกษาแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าในแต่ละปีจากสถิติผู้สนใจเรียนต่อระดับปริญญาตรีจำนวน 300,000 คนยังนับว่ามีจำนวนน้อย เมื่อเทียบกับสัดส่วนของผู้สนใจเรียนต่ออยู่ในองค์กรต่างๆทั้งที่เป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างร้าน ตลอดจนผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางรวมถึงเกษตรกรและผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ไม่มีโอกาสเรียนต่อในระบบการศึกษาปกติ ด้วยข้อจำกัดเรื่องของการบริหารเวลาและการบริหารเงิน

ผู้ที่ต้องการเรียนต่อระดับปริญญาตรีมีประมาณการกันว่ามีอยู่จำนวนไม่น้อยกว่า 30 ล้านคน(บทสัมภาษณ์ของ ดร.กฤษณพงษ์ กีรติกร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน 27 มีนาคม 2550) ซึ่งคนเหล่านี้เป็นโจทย์ท้าทายการจัดการศึกษายุคใหม่ที่จะตอบสนองความต้องการการเรียนต่อโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวก

วิสัยทัศน์ & พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนสังคม และประเทศชาติ ด้วยอุดมการแห่งความร่วมมือยิ่งกว่าการแข่งขัน

พันธกิจ (Mission)

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถสูง รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีทักษะในการสื่อสารที่มีคุณภาพ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการขององค์กร

2. พัฒนาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ให้เกิดขึ้นโดยส่งเสริมในการผลิต ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม

3. เป็นศูนย์กลางถ่ายทอดการพัฒนาทางวิชาการ สังคม แนวคิด และค่านิยม ที่ส่งเสริมต่อการพัฒนาประเทศระหว่างบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญแตกต่างกันในแต่ละสาขา ไปยังอีกบุคคลรวมทั้งสร้างสรรค์การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนการพัฒนาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต

4. การพัฒนาทางวิชาการเพื่อการพัฒนาของประเทศเป็นเป้าหมายหลักสำคัญบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทย และการพัฒนาต้องกระทำควบคู่ไปกับการเผยแพร่ รักษาทำนุบำรุง และสร้างความเข้าใจในศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ของชาติไทยให้มั่นคงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

5. เพื่อเป็นการสร้างโอกาสกับประชาชนที่ห่างไกล และด้อยโอกาสทางการศึกษามหาวิทยาลัยพยายามที่จะกระจายการศึกษาไปสู่ภูมิภาคให้มากขึ้นและเพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆของรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชนให้มีการศึกษาเพิ่มมากขึ้น

ปรัชญา & ปณิธาน

ปรัชญา

“มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้วยพลังความคิด”

ปณิธาน

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาทางไกลให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศทาง คุณภาพการศึกษา สร้างคลังแห่งขุมปัญญาที่จะพัฒนาบุคคลให้เป็นศึกษิต คือ บัณฑิตที่เป็นปัญญาชน มีวิศัยทัศน์ที่กว้างไกล อันจะนำ ไปสู่การพัฒนาตน สังคม และประเทศชาติ ด้วยอุดมการณ์แห่งความร่วมมือยิ่งกว่าการแข่งขัน

เกี่ยวกับวิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย

วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นตระหนักถึงข้อจำกัดของคนกลุ่มใหญ่ดังกล่าวซึ่งไม่สะดวกเดินทางมาเรียนเพื่ออำนวยความสะดวกโดยผู้เรียนสามารถเรียนได้จากทุกหนทุกแห่งโดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาและสถานที่ ด้วยความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการลงทุนเกี่ยวกับระบบโครงข่ายภายในมหาวิทยาลัยที่จัดว่าสมบูรณ์เชื่อมต่อกันเป็นระบบโครงข่ายภายนอกของการสื่อสารแห่งประเทศไทย และบริษัททีโอทีคอร์ปอเรชั่น ในการรองรับระบบออนไลน์และออฟไลน์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของผู้เรียนในหลักสูตรระดับปริญญาระบบการศึกษาทางไกลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีระบบการเรียนการสอนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลักและมหาวิทยาลัยพัฒนาตำราเพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและแบบฝึกปฏิบัติเป็นสื่อเสริม

การจัดการศึกษาทางไกล ถือเป็นภารกิจหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพควบคู่ไปกับความมีคุณธรรมจริยธรรม ในทุกเพศทุกวัยสามารถศึกษาเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมด้านเทคโนโลยีสาระสนเทศ ที่เอื้อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกหนทุกแห่งโดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลา ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ว่า “มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนสังคมและประเทศชาติด้วยอุดมการแห่ง ความร่วมมือยิ่งกว่าการแข่งขัน” และพันธกิจที่ว่า “ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถสูงรวมทั้งเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตนเองมีคุณธรรมและจริยธรรมและมีทักษะในการสื่อสารที่มีคุณภาพเพื่อสนองต่อความต้องการขององค์กรและหน่วยงานต่างๆของภาครัฐและเอกชนที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและธุรกิจระดับอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ” และ “เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้กับประชาชนที่ห่างไกลและด้อยโอกาสทางการศึกษา มหาวิทยาลัยพยายามที่จะกระจายการศึกษาไปสู่ภูมิภาคให้มากขึ้น และเพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆของรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชนให้มีการศึกษาเพิ่มมากขึ้น” โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร “พัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ พร้อมทั้งขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนทุกวัย ด้วยการจัดทรัพยากร ปัจจัยเกื้อหนุน และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้”